زنجیر تست

زنجیر تست
برای تست بدون بار سیستمهای توزین، از زنجیر تست استفاده میشود.
انواع زنجیرهای تست سیستمهای توزین توسط مهر ماشین ساخته میشود.