تابلوهای کنترل

تابلوهای کنترل
همه سیستمهای توزین دارای تابلوهای کنترل هستند که بصورت لوکال یا ریموت سیستم را کنترل میکنند و گزارش دهی انجام میشود
شرکت مهر ماشین برای سیستمهای ساخت خود تابلوهای مربوطه را طراحی و می سازد.