صنعت پتروشیمی

در فرایند تولیدات پتروشیمی، توزین مواد در مراحل مختلف دارای اهمیت زیادی است.
دستگاههای توزین در صنایع پتروشیمی کاربرد گسترده ای دارند و در سالهای اخیر استفاده از دستگاهای توزین ساخت مهرماشین در صنایع پتروشیمی افزایش زیادی یافته است.
تجهیزات توزین ساخت مهر ماشین در کارخانجات پتروشیمی اروند، پردیس، خارک، لردگان، نوید زرشیمی و …. در حال بهره برداری است