رادگیت

رادگیت جهت قطع جریان مواد در مواقع اضطراری ،تعمیرات و همچنین برای کنترل فلوی جریان‌مواد ‌و ریژش متعادل آن بر روی فیدرها در هنگام استارت باردهی از رادگیت استفاده میشود. رادگیت ها با توجه به مشخصات مواد ( دانه بندی – چسبندگی و …) و بر اساس ابعاد دهانه بین / هاپر ورودی طراحی و ساخته می شوند.