توزین های ثابت

توزین های ثابت
این سیستم ها برای اندازه گیری وزن اجسام در حالت ساکن استفاده می شوند. ترازوی وزن اجسام و کالاها و باسکول کامیون کش از این جمله اند.

  • باسکول کامیون، قطار
  • سیستم توزین مخازن، بچ پلانت
  • سیستم توزین فیلتر پرس